Disclaimer

Copyright © Norm NV.
Alle rechten voorbehouden.


U mag enkel voor niet-commerciële, informatieve en louter persoonlijke doeleinden uittreksels van deze site afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiden onder derden en op voorwaarde dat het copyright op elk uittreksel wordt overgenomen.
Wilt u (delen van) de site van Norm NV reproduceren of mededelen aan derden in welke vorm dan ook, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Norm NV vragen en krijgen.

Alle merken vermeld op de sites van Norm NV, zijn ofwel eigendom van Norm NV of worden in licentie gebruikt.
Het ongeoorloofd gebruik van enig merk vermeld op deze site is ten strengste verboden.
 

Inhoud

Deze site is louter als informatiebron opgesteld, het is geen basis voor specifieke doeleinden en er is geen garantie voor haar nauwkeurigheid of volledigheid.
Een vermelding van een product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een verkoop- of leveringsaanbod.
Voor elke aankoop van de door u gewenste producten en/of diensten moet u informatie inwinnen over de beschikbaarheid en de geschiktheid.

Norm NV, noch haar directieleden en werknemers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade.
Norm NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website en verwerpt elke verantwoordelijkheid voor elk initiatief de gebruiker op basis van de informatie op deze website zou kunnen nemen.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten leiden in geen enkel geval tot het recht op financiële compensatie.

 

Norm NV streeft naar een website met nauwkeurige en geactualiseerde informatie. Illustraties, foto’s, figuren, kleuren, grafieken en technische gegevens op deze site zijn niet bindend. Er kunnen ook tikfouten in de gegeven informatie sluipen.
Norm NV geeft geen garantie voor de correctheid of verstaanbaarheid van de op de site gegeven informatie (enkel de interpretatie van Norm NV aan de gegeven informatie geldt als correct).
Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dit gepast achten.


Norm NV verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.

Links

Op deze site krijgt u links aangeboden naar andere sites.
Dit betekent niet noodzakelijk dat Norm NV banden heeft met die andere sites
of hun eigenaars.
Norm NV, noch haar directieleden en werknemers, kan verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt.
Deze sites noch de informatie op deze sites werden Norm NV gecontroleerd of goedgekeurd.


Hyperlink

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Norm-website.

De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Norm-website moet duidelijk zichtbaar zijn.
Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Norm NV. Contacteer hiervoor onze webmaster op ederoo@normnv.be